מאמרים תורניים

דינא דיאוש

דינא דיאוש ומאי דפליגי ראשונים אי הוי כהפקר וכן בנטל את האבידה ע"מ לגוזלה תרשים זרימה א. יאוש דגזילה ואבידה ספיקא דגמ' – ביאור שיטת

להמשך המאמר »

גדר דינא דשינוי

ביאור פלוגתא דר' חנינא ור' אלעא ושיטות הראשונים בזה [ב"ק סה:] תרשים זרימה א. "שינוי" מאליו – ביאור מח' ר' אילעא ורב חנינא בגמ' סה:.

להמשך המאמר »

גדר החיוב באש

ביאור פלוגתייהו דהראשונים ואח' בפלוגתת ר"ל ור"י אי אשו משום חציו או משום ממונו תרשים זרימה א. דינא דגמל טעון פשתן – ביאור מח' הטור

להמשך המאמר »

גדר מזיק דבור

ביאור פלוגתת רב ושמואל ומה דפליגי בדין נתקל באבן ונשוף בקרקע תרשים זרימה א. בור להבלו או לחבטו – מח' רב ושמואל אי בור שחייבה

להמשך המאמר »

בעניין צרורות

ביאור ספיקא דגמ' (יח – יט) ושיטות הראשונים והאחרונים בזה תרשים זרימה א. הלכתא דצרורות – מאי דחקרי אח' בהלכה למשה מסיני אי הוי הפקעה

להמשך המאמר »

שן ורגל ברה"ר

ביאור ספיקא דגמ' ב"ק יט. יט: תרשים זרימה א. פטורא דשן ורגל ברה"ר – ביאור ספיקא דגמ' יט. התירה ברה"ר והזיקה ברה"י. בטעמא דשן ורגל

להמשך המאמר »

טבע הנהגת עולם

מהו גדר "טבע" וכיצד נגדיר את "הנס"? היאך נרקם הקשר בין עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל? האם טענת הגוי לישראל "לסטים אתם" צודקת?

להמשך המאמר »
error:
גלילה לראש העמוד