מאמרים תורניים

ואל אישך תשוקתך

אחת מקביעות חז"ל המעוררות אי נוחות בייחוד בעידן תרבותי כמו שאנו חיים בו, היא מה שנאמר בתנא דבי אליהו "אין לך כשרה בנשים אלא אישה שעושה רצון בעלה".

להמשך המאמר »

דינא דיאוש

דינא דיאוש ומאי דפליגי ראשונים אי הוי כהפקר וכן בנטל את האבידה ע"מ לגוזלה תרשים זרימה א. יאוש דגזילה ואבידה ספיקא דגמ' – ביאור שיטת

להמשך המאמר »

גדר דינא דשינוי

ביאור פלוגתא דר' חנינא ור' אלעא ושיטות הראשונים בזה [ב"ק סה:] תרשים זרימה א. "שינוי" מאליו – ביאור מח' ר' אילעא ורב חנינא בגמ' סה:.

להמשך המאמר »

גדר החיוב באש

ביאור פלוגתייהו דהראשונים ואח' בפלוגתת ר"ל ור"י אי אשו משום חציו או משום ממונו תרשים זרימה א. דינא דגמל טעון פשתן – ביאור מח' הטור

להמשך המאמר »

גדר מזיק דבור

ביאור פלוגתת רב ושמואל ומה דפליגי בדין נתקל באבן ונשוף בקרקע תרשים זרימה א. בור להבלו או לחבטו – מח' רב ושמואל אי בור שחייבה

להמשך המאמר »

בעניין צרורות

ביאור ספיקא דגמ' (יח – יט) ושיטות הראשונים והאחרונים בזה תרשים זרימה א. הלכתא דצרורות – מאי דחקרי אח' בהלכה למשה מסיני אי הוי הפקעה

להמשך המאמר »

שן ורגל ברה"ר

ביאור ספיקא דגמ' ב"ק יט. יט: תרשים זרימה א. פטורא דשן ורגל ברה"ר – ביאור ספיקא דגמ' יט. התירה ברה"ר והזיקה ברה"י. בטעמא דשן ורגל

להמשך המאמר »

טבע הנהגת עולם

מהו גדר "טבע" וכיצד נגדיר את "הנס"? היאך נרקם הקשר בין עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל? האם טענת הגוי לישראל "לסטים אתם" צודקת?

להמשך המאמר »
error:
גלילה לראש העמוד